Jak rozpoznajemy konflikt serologiczny u ciężarnej kobiety

Jak rozpoznajemy konflikt serologiczny u ciężarnej kobiety

Aby rozpoznać konflikt serologiczny u kobiety w ciąży należy najpierw oznaczyć grupę krwi matki. O ile istnieje u niej Rh- kolejną czynnością jest zbadanie krwi ojca i jego czynnik Rh. Jeżeli ojciec posiada grupę krwi posiadającą czynnik Rh należy objąć kobietę opieką i wykonać badanie na obecność przeciwciał, bowiem mogło wcześniej dojść do kontaktu krwi matki z krwią odmienną antygenowo. Jeżeli nie ma przeciwciał to badanie należy powtarzać, co miesiąc do porodu. Jeżeli natomiast wynik badań jest pozytywny trzeba prowadzić kolejna działania tym razem inwazyjne, jak na przykład amniopunkcja. Badanie to wykonuje się po wcześniejszym badaniu USG, które wykazuje, ze u dziecka mogła już zaistnieć choroba hemolityczna. Wtedy nakłuwa się powłoki brzuszna matki przy wykorzystaniu, USG pobiera się około dwudziestu mililitrów płynu owodniowego do badania pod kątem zmierzenia ilości bilirubiny. To badanie niestety nie jest zbyt dokładne i dlatego preferowanym jest badanie, kordocenteza, które polega na pobraniu około jednego mililitra krwi pępowinowej do badania określająca stopień niedokrwistości. Wyniki tych badań warunkują dalsze postępowanie w zależności od nasilenia choroby. Przy stwierdzeniu ciężkiej niedokrwistości płodu zaleca się przeprowadzenie wewnątrzmacicznego przetoczenia krwi. Wygląda to w ten sposób, że do pępowiny przetacza się krew wolną od antygenu, która nie atakuje organizmu dziecka. Po porodzie dziecko w razie konieczności jest nadal leczone za pomocą kolejnych transfuzji.